Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.dagtripper.nl. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven. Deze website wordt gecreëerd en beheerd door: Dagtripper B.V.

Aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Dagtripper B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site of de door de bezoekers geplaatste reacties. Het gebruik van www.dagtripper.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Dagtripper B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Connecties met andere websites

Op deze site treft u links aan naar andere websites. Dagtripper B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, de disclaimer en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Auteursrecht op afbeeldingen

Op deze site treft u diverse afbeeldingen aan. Wij doen ons best om te voorkomen dat wij afbeeldingen gebruiken waar auteursrecht op rust. Mocht het toch voorkomen dat er een dergelijke afbeelding op onze website is geplaatst horen wij dit graag en zullen wij per direct de betreffende foto verwijderen van onze website.